Pravilnik aktivacije

PRAVILNIK AKTIVACIJE

Pre učestvovanja u nagradnim igrama koje realizuje IT magazin molimo Vas da detaljno pročitate ova pravila!

1. Organizator nagradnih aktivacija je IT magazin, u nastavku Organizator.

1.2. Nagradna aktivacija se održava na Facebook stranici IT magazin-a: https://www.facebook.com/itmagazin.info s ciljem promocije usluge, proizvoda ili događaja.

2. Trajanje

2.1. Nagradna aktivacija se održava od datuma počrtka aktivacije sa početkom u 00:00 sati do datuma završetka aktivacije u 00:00 sati. Tokom trajanja aktivacije, na Facebook stranici IT magazin-a objaviće se jedan nagradni post sa temom na koju treba odgovoriti.

3. Učestvovanje

3.1. Pravo učestvovanja imaju sva fizička lica koja imaju prebivalište u Republici Srbiji i registrovan lični profil na društvenoj mreži “Facebook” (na web-stranici: https://www.facebook.com/).

3.2. U aktivaciji ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

4. Način učestvovanja

4.1. Na zvaničnoj stranici Organizatora, u nagradnom postu, biće objavljeno pitanje u kome je potrebno da učesnici postave svoj odgovor u vidu komentara. Neophodno je da u komentaru odgovore na pitanje aktivacije. Potrebno je da se komentar postavi isključivo u navedenom nagradnom postu i uslov je da se odgovori na zadatu temu.

4.2. Jedan učesnik aktivacije može imati samo jedan registrovan privatni profil za učestvovanje, a aktivaciju može odigrati samo jednom.

5. Diskvalifikacija

5.1. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje učesnike, za vreme trajanja konkursa i to:
– Ako učesnik prekrši Pravila konkursa.
– Ako se učesnik koristi lažnim profilima kako bi učestvovao u konkursu. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u konkursu. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na: nepostojanje profilne fotografije, premali broj prijatelja ili neodgovaranje na direktno postavljeno pitanje SMS-om, facebook porukom ili telefonom u roku od 24 sata.
– Ako učesnik (vlasnik Facebook profila), u skladu sa pravilnikom, nema dovoljan broj godina za učestvovanje. – Ako se za učestvovanje u kvizu koristi porodični, grupni ili zajednični profil, a ne jedinstveni lični profil.

5.2. Svi učesnici koji su diskvalifikovani, o tome će biti obavešteni ako postave pitanje u inbox-u Facebook strane Organizatora.

6. Nagrade i dobitnici

6.1. Nagrade dobijaju učesnici, koji po mišljenju i proceni žirija ostave najzanimljivije, najpotpunije i najkreativnije komentare na zadatu temu u toku trajanja konkursa. Nagrađene bira žiri – Organizator konkursa.

6.2. U toku trajanja konkursa, objaviće se nagradni post sa opisom teme na koju učesnici treba da odgovore u vidu komentara. Učesnici će imati priliku da osvoje poklon koji je definisan aktivacijom.

6.3. Pod tačnim odgovorom iz tačke 6.2, podrazumeva se da ostavljeni komentar na kreativan način odgovori na zadatu temu.

6.4. Prihvatanjem uslova za učešće u konkursu, korisnik se obavezuje da će poštovati sva pravila konkursa ovde navedena, kao i pravila u obrascu o prihvatanju nagrade i obrascu opšteg odobrenja.

7. Rezultati konkursa i preuzimanje nagrade

7.1. Imena dobitnika biće objavljena dan posle završetka aktivacije. nakon 00:00 na Facebook stranici IT magazin-a u vidu komentara ispod nagradnog posta. Dobitnici će takođe biti kontaktirani i putem inboxa.

7.2.Dobitnu nagradu dobitnik će moći da preuzme u dogovoru sa Organizatorom. U slučaju da su dobitnici starosti između 11 i 18 godina, dužni su da sa sobom ponesu i đačku knjižicu na uvid.

7.3. Dobitnik je u obavezi da se u roku od dvadeset četiri (24) časa od primanja poruke, javi IT magazin-u i prihvati nagradu.

7.4. U slučaju da dobitnik u navedenom periodu (24 časa) ne obavesti IT magazin o prihvatanju nagrade, dobitnik gubi pravo na dobijenu nagradu, i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima.

7.5. Dobitnik je saglasan da se njegovo ime objavi na stranici: https://www.facebook.com/itmagazin.info/

8. Zaštita ličnih podataka

8.1. Organizator može koristiti podatke učesnika u svrhu promocije konkursa. Administrator Facebook stranice na kojoj se sprovodi konkurs, koristiće podatke učesnika prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju ličnih podataka.

8.2. Administratori neće otkriti ili ustupiti lične podatke trećim osobama.

8.3. Dobitnici nagrada u konkursu izričito su saglasni da Organizator može koristiti njihovo ime u slučaju pominjanja nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javnog obaveštenja o rezultatima konkursa.

9. Prekid takmičenja

9.1. Takmičenje se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao sprečiti, otkloniti ili izbeći (viša sila). Takmičenje može biti prekinuto ranije, u slučaju događaja koji predstavlja višu silu, uključujući nemogućnost Organizatora, iz razloga koji su van njegove kontrole, da nastavi Takmičenje. U pogledu ovih pravila, viša sila označava svaki događaj koji Organizator ne može kontrolisati, ispraviti ili predvideti, uključujući nemogućnost Organizatora, iz razloga van njegove kontrole, koji ga sprečavaju da ispuni svoje obaveze koje je preuzeo prema ovim Pravilima.

​Ukoliko viša sila potpuno ili delimično onemogućava ili odlaže izvršenje obaveza iz ovih Pravila, kao i nastavak Takmičenja, Organizator se oslobađa dužnosti ispunjavanja obaveza. Organizator, ako se poziva na višu silu, ima obavezu da obavesti učesnike Aktivacije u roku od 1 (jednog) radnog dana, o nastanku događaja koji predstavljaju višu silu. U tom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema učesnicima. Konkurs se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nisu mogli da spreče, otklone ili izbegnu. U tom slučaju se Organizator oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema učesnicima.

9.2. Odgovornosti Organizatora. Organizator nije odgovoran za: – nefunkcionisanje mrežne usluge za vreme trajanja konkursa koja je posledica ispada mreže operatora, ispada električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno onemogućiti učešće u kvizu – posledice koje bi učesnik pretrpeo zbog učestvovanja na konkursu – svaku vrstu posledica koje mogu nastati prilikom korišćenja nagrade.

10. Izostavljanje Facebook-a

10.1. Facebook nije odgovoran za promociju niti ima bilo kakve veze sa istom pa ga ovim oslobađamo od svake odgovornosti naspram svakog pojedinačnog učesnika. Facebook ni na koji način ne sponzoriše ili upravlja konkursom niti je sa njim povezan, pa učesnik konkursa podatke ostavlja organizatoru, a nikako Facebook-u.